بایندر جتینگ فلزی در تولیدات شرکت هوافضایی JPB

بایندر جتینگ فلزی در تولیدات شرکت هوافضایی JPB

JPB همچنین موفقیت خود را در ساده سازی تعداد قطعات برای تولید با ترکیب سه جزء در یک جزء گزارش می دهد، که باز هم پتانسیل قابل توجهی برای کاهش زمان و وزن قطعات تولید دارد. این یکی از اصلی ترین دلایل برای استفاده از AM در ساخت هواپیما است.

ادامه مطلب