پرینت سه بعدی

پرینت سه بعدی پروتز بینی که کاملا می تواند شبیه واقعیت باشد

از پرینت سه بعدی در زمینه های گوناگون استفاده می شود نمونه جدید استفاده از پرینت سه بعدی پروتز بینی است که کاملا می تواند شبیه واقعیت باشد

ادامه مطلب