کوچکترین قایق پرینت سه بعدی مژده ی تکنولوژی نانو را می دهد.

کوچکترین قایق پرینت سه بعدی مژده ی تکنولوژی نانو را می دهد.

تیمی تحقیقاتی از دانشگاه Liden در هلند، متنی تحت عنوان “میکروشناگرهای کلویئدیِ پرینت سه بعدی” در مجله ی Soft Matter منتشر کردند که راجع به تحقیقات بیولوژیکِشان بر میکروشناگرها مانند باکتری ها بود که با استفاده از پرینت سه بعدی در ابعاد میکرو تولید شد.

ادامه مطلب