فروش پرینترهای سه بعدی

آیا فروش پرینترهای سه بعدی به زمان پیش از کوید باز میگردد؟

سال گذشته با وقوع پندمی بسیاری از صنایع به شدت تحت تاثیر قرار گرفتند. با این حال، می توان گفت پرینت سه بعدی به اندازه سایر صنایع متضرر نشده است، اما همچنان تحت تأثیر این همه گیری بود. این امر به ویژه در زمینه فروش پرینترهای سه بعدی مشاهده شد. اطلاعات جدید بازار از CONTEXT، کمپانی اطلاعات بازار IT، این موضوع را تایید کرده است و نشان می‌دهد که محموله‌های پرینترهای سه بعدی در سال 2021 هنوز از سطح سال 2019 فراتر نرفته است.

ادامه مطلب